46
   Wednesday
   46 / 39
   Thursday
   51 / 34
   Friday
   61 / 46